VÆRDIGRUNDLAG OG FAGLIGHED

VÆRDIGRUNDLAG OG FAGLIGHED

VÆRDIGRUNDLAG OG FAGLIGHED


Værdigrundlag

Østerled vil gerne tiltrække og fastholde dygtige, samarbejdsorienterede og stabile medarbejdere. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at skabe de bedste arbejdsforhold, hvor hver medarbejder har mulighed for personlig og faglig udvikling, for på den måde at skabe de bedste rammer for beboerne. Progressiv lønpolitik, mulighed for udvikling, faglig udfordring, daglig kollegial sparring og synlig ledelse samt et psykisk og fysisk godt arbejdsmiljø prioriteres derfor højt på Østerled. Ligeværdighed, respekt, omsorg og ansvar står som fælles værdier for hele Østerled.

 

Østerled er et aktivt læringsmiljø, hvor medarbejdernes kompetenceudvikling prioriteres højt. Kvalitetsudvikling sker gennem udformningen af fælles pædagogiske mål, så vi gennem åben dialog, pædagogiske refleksioner og vidensdeling på tværs, kan udvikle os sammen.

Vi er nødt til at forholde os realistisk til et konstant forandrende socialpolitisk landskab, hvorfor vi er bevidste om den myndighedsudøvende rolle, vi besidder med de magt - og kontrol funktioner, der medfølger. Kerneopgaverne er beboernes ønsker og behov, og det er medarbejdernes vigtigste rolle at hjælpe beboerne gennem livet og hverdagen på de bedst mulige måder.

 

Faglighed

Grundlaget for at udvikle fælles faglig kvalitet bygger på et forpligtende samarbejde i det enkelte team, såvel som på tværs af Østerleds faglige referencegrupper og tværgående udvalg. Samarbejdet skal bygge på en åben og ærlig dialog, der udfoldes i et godt psykisk arbejdsmiljø med ansvar og respekt for hinanden som kolleger. Gennemsigtighed i beslutningsprocesserne på alle niveauer i organisationen er et mål, vi hele tiden holder os for øje.

 

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvilket betyder, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i både pædagogik, men også kognitive videnskaber, der involverer hjernens funktioner samt funktionsnedsættelsers betydning for beboernes udvikling. Den neuropædagogiske tilgang handler overordnet set om at skabe de bedst muligt forudsætninger for den enkelte beboers læring, udvikling, trivsel, selvhjulpenhed og mestring ud fra en grundlæggende viden om de neuropsykologiske vanskeligheder, som kan have indflydelse på beboernes læringsforudsætninger og hverdagsliv.

 

Den  pædagogiske faglige referenceramme på Østerled omfatter teoretisk indsigt og viden om bl.a. udviklings-, adfærds-, perceptions- og kognitionspsykologi, sprog- og kommunikationsudvikling, sanse- og funktionsudvikling, diagnoseforståelse, sanseintegration, basale behov, gruppepsykologi og menneskesyn. Denne faglighed sikrer, at den enkelte medarbejder er i stand til pædagogisk at nå de mål, vi har sat som succeskriterier. Målsætningen for hver eneste beboer er, at han eller hun skal opleve selvværd og opnå handlekraft til at kunne handle så selvstændigt som muligt. Vi hjælper beboerne med at kunne kommunikere meningsfuldt og opleve, at livet har mening bl.a. ved at kunne opbygge et brugbart socialt netværk både i og udenfor Østerled. Beboerne skal desuden kunne udleve egne ønsker og behov via egen økonomi og opleve at have adgang til nødvendig hjælp i eget hjem.